INFORMACJE OGÓLNE

Nasza misja szkoły to edukacja poprzez zabawę i aktywizujące metody nauczania prowadzące do wiedzy. Co roku Kadra Pedagogiczna podnosi swe kwalifikacje, biorąc udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Nasi nauczyciele to pasjonaci i entuzjaści edukacji.

Statutowym celem Polskiej Szkoły IDEA w Athlone jest nauczanie dzieci przebywających na emigracji języka polskiego, historii i geografii Polski, przekazywanie informacji na temat tradycji i zwyczajów polskich, podtrzymywanie patriotyzmu i więzi z krajem. Zadanie to realizujemy poprzez realizację szkolnego programu nauczania, w którym szczególny nacisk kładziemy na to, aby poszerzać wiedzę o polskiej kulturze i społeczeństwie polskim, o środowisku geograficznym Polski oraz by wzmocnić proces identyfikowania się ucznia z ojczystą tradycją przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla odmienności kulturowych i tradycji kraju zamieszkania.

Kolejnym aspektem działalności placówki jest organizowanie kursów przygotowujących maturzystów do zdawania egzaminu Leaving Certificate- język polski jako ojczysty w irlandzkim systemie oświaty.

Dzieci mogą korzystać z zajęć fakultatywnych: Zajęcia Artystyczne dla grupy starszej i młodszej, Kółko Taneczne, Zajęcia Teatralne, Kółko Miłośników Gier Planszowych, Kółko Matematyczne „Mały Matematyk” oraz Grupowe Zajęcia Logopedyczne „Wesoła gimnastyka buzi i języka”.